lotus


         IYF

        Membres  du  Conseil   Mondial  du  Yoga
                                        &   leur   styles  de   Yoga     
Sri  Shivananda Devananda       Sri   Shivananda
          &  Swami        
        Devananda

     
  Yoga   Shivananda
                                          htpp://www.sivananda.org
Yogi Kane
 
      Yogi   Khane


      Yoga  Égytien
                site


Kali  Ray  
  Swamini  Kali   Ray

        
Tri  Yoga  
     htpp://www.triyoga.com
TKS  Sri   T. K.      
 Sribhashyam

 
Yogaksheman  
  htpp://www.yogaksheman.net
Amrit  Desai
    Yogi  Amrit   Desai

     Kripalu  Yoga
    http://www.kripalu.com  

B.K.S. Iyengar          
 B. K. S.  Iyengar
 
Yoga   Iyengar

http://www.bksiyengar.com
tkv DESIKACHAR    
     
T. K.V.  Desikachar

  
              Viniyoga
  http://www.yoga-cty.org/mandiram.php
Sw. Sai  Shiva
 
 Swami   Sai   Shivananda

 Président   Fédération
 Francophone   de  Yoga
Krishnamacharya        T. Krishnamacharya
  
a  été  le  maître  en  yoga  de :
  •    TKV  Desikachar (  Viniyoga )
  •    BKS  Iyengar  (  Iyengar )
  •    Pattabhi  Jois  (  Astanga )
  •    TK  Sribhashyam (  Yogakshemam )
     ......et   de  beaucoup  d'  autres
  ce  qui  en  fait   une  légende  yoguique
  et  démontre  le  coté  universel  du  Yoga
  quelque  soit  l' approche.